QUÈ FEM

Servei d’Orientació i Acompanyament a la Família – SOAF Osona

El SOAF és un servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. El servei està enfocat des d’una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals.

El SOAF l’entenem com un servei universal de referència per a totes les famílies del territori, respectant la seva individualitat i amb una visió integral, creant un espai de convivència i d’acompanyament en l’aprenentatge d’estratègies educatives, així com d’intervenció terapèutica en els casos que ho requereixin, evitant que evolucionin en problemàtiques més greus.

Tenim l’equip de professionals per dur-ho a terme i, al mateix temps, la capacitat i coneixements per orientar i derivar a altres serveis específics quan sigui necessari.

Els nostres objectius

1

Universalitat. Atendre totes les persones residents a la comarca d’Osona que demanen suport del SOAF i manifesten necessitats de l’àmbit familiar amb independència de la condició sexual, cultural, ideològica o socioeconòmica.

2

Prevenció. Detectar necessitats a l’àmbit familiar en persones, famílies, grups i col·lectius del territori i impulsar activitats destinades a millorar el benestar personal, social i familiar.

3

Difusió. Desenvolupar el servei com a recurs de referència per a les persones, professionals, entitats i altres recursos de la xarxa de serveis públics d’Osona en l’àmbit de la intervenció preventiva en contextos familiars.

Els destinataris

– Famílies amb dificultats de relació i/o comunicació entre els membres.

– Famílies amb dificultats derivades del cicle vital.

– Parelles en processos de separació o divorci reduint els danys que aquests pugui provocar a tercers.

– Famílies monoparentals amb dificultats per exercir correctament les competències parentals.

– Famílies amb problemàtiques de violència en qualsevol de les seves formes.

– Dificultats en l’exercici parental, redistribució de funcions i rols familiars, acompanyament en resolució de dificultats, adquisició d’hàbits saludables, etc.

– Famílies amb problemes socioeconòmics.

– Altres dificultats personals i familiars com ara: dols, aïllament i exclusió social, sobrecàrrega familiar, dificultats educatives, etc.

Què ofereix

Consultoria familiar

Orientació i assessorament sobre qüestions relacionades amb l’educació dels fills i filles segons les diferents etapes del creixement dels infants (com potenciar l’autoestima, posar límits, donar autonomia, inculcar hàbits saludables, fomentar valors, gestionar conflictes, noves tecnologies, etc.)

Suport terapèutic

Suport concret i pràctic a les famílies amb dificultats relacionals que afecten el correcte desenvolupament emocional i social dels seus membres.

Activitats grupals

Són activitats dinàmiques on es convida a la reflexió i es comparteixen experiències amb altres famílies (grups de suport, programes de parentalitat positiva, tallers de gestió de conflictes…).

Actuacions per a professionals

Les actuacions per a professionals poden ser de coordinació, formació i suport.

Entitats Impulsores