QUÈ FEM

Pisos Assistits

Els Pisos Assistits ofereixen una alternativa estable i normalitzada d’allotjament i suport educatiu per a joves extutelats, per tal de què puguin arribar a la independència i l’assoliment de la seva plena autonomia personal, facilitant-los una resposta a les necessitats afectives, psíquiques, socials físiques i materials.

Els nostres objectius

Des d’una perspectiva sistèmica i integral, donem una atenció individualitzada a cada jove en el seu pas pels pisos, fomentant la responsabilitat individual, autonomia, coneixement de les pròpies capacitats, responsabilitat, cultura de l’esforç i una actitud crítica, per així esdevenir una persona autònoma i preparada per la vida adulta.
En aquest primer procés d’emancipació dels joves, oferim una atenció i acompanyament en l’alimentació, la higiene, el descans, tenir cura de si mateix, relacions sanes, formació i/o món laboral, respectant i donant a conèixer els drets i les obligacions fonamentals de la societat actual.

Els destinataris

És un recurs temporal per joves d’entre 18 i 21 anys i comporta que des del moment de l’entrada, s’iniciï el procés educatiu i sociolaboral corresponent, que té com a finalitat la inserció i l’emancipació.

Entitats Impulsores

Un habitatge per els joves que no es poden independitzar pel seu compte o, que no tenen un entorn familiar de suport, en el moment de complir la majoria d’edat i deixar d’estar tutelats per DGAIA.

Acompanyament, assessorament i seguiment per part de professionals referents, que tenen presencia diària al recurs.
L’oportunitat de tenir una llarga estada als pisos, i tenir més temps per trobar els mecanismes, tant laborals com socials, que els facilitin la plena emancipació.

Entitats Impulsores