QUÈ FEM

Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)

La Serra, S.T.O

Els CRAEs són institucions per a la guarda i educació d’infants i adolescents (de 0 a 18 anys) a qui s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució, d’acord amb la mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents. El seu objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

El Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Serra, S.T.O, està situat al terme municipal de Taradell, a la comarca d’Osona. La Fundació du a terme la gestió educativa del Centre mitjançant un concert amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència ( DGAIA ), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de Catalunya. La Serra té una capacitat per a 29 joves, de 12 a 18 anys, i que estan tutelats per la DGAIA.

Els nostres objectius

– Construir un entorn de seguretat i protecció pels/les infants i adolescents on es puguin generar experiències d’aprenentatge basades en models educatius de responsabilitats i relació positiva.

– Potenciar el màxim desenvolupament i creixement personal en les dimensions intel·lectual, afectiva, social i de salut, contribuint a superar possibles dificultats i problemes que es puguin presentar.

– Integrar als/les joves als principals contextos de socialització; escola, comunitat o treball, en el màxim de recursos normalitzats.

– Ajudar als/les joves i les seves famílies a potenciar les seves fortaleses, a millorar les seves relacions familiars per afavorir la reunificació familiar i preparar-los per a una alternativa quan aquesta no sigui possible.

– Ajudar als/les joves a establir suport comunitari i xarxa significativa a llarg termini a la transició al treball i la vida adulta el màxim de satisfactòria possible.

Els destinataris

Nois i noies d’entre els 12 i els 18 anys, tutelats per la DGAIA

Què ofereix

Programa aprenent adult

L’objectiu del programa APRENENT D’ADULT es agilitzar i aprofundir en el procés d’autonomia personal, que els joves entrin gradualment en un procés de creixement i maduresa, en els diferents àmbits de la seva vida. Si la seva evolució és positiva se’l derivarà abans de la majoria d’edat a un Pis Assistit. Preparar-los per la vida quotidiana adulta fora del Centre, organització del temps i tasques, tenir cura de la compra, de la cuina, aprendre a rentar i gestionar la neteja de la roba , gestió i la mobilitat els serveis de transport públics.

El Programa vol donar la possibilitat als joves que presentin una actitud adequada per a treballar conjuntament el procés maduratiu, oferint-los un espai diferent de la resta de joves i adequat per treballar de manera mes acurada i exigent l’adquisició d’habilitats i actituds per assolir la maduresa personal i social.
Centrem l’esforç en fomentar la independència del jove, l’autonomia personal i la interacció amb l’entorn laboral i social.

Programa voluntariat / CRAE solidari

Des de 2008 que repetim l’experiència, els joves majors de 16 anys, ja saben que quan arriba l’estiu, han de fer un voluntariat. A partir del mes de maig ja fan les seves peticions i dels llocs on volen anar a fer el seu voluntariat.

Els objectius del programa són:
• Augmentar l’autoestima del joves
• Relativitzar els seus problemes o situacions personals i familiars
• Disminuir l’ansietat
• Facilitar la plena integració i normalització dels joves
• Dotar als joves d’experiència que poden afegir als seus CV
• Facilitar la integració tant socialment com professionalment.

Pel que fa als objectius educatius, el Programa pretén inculcar el valor de la solidaritat i de compromís envers la societat, el valor de l’agraïment, descobrir el significat de la paraula altruisme, conèixer altres realitats socials, de diferents col·lectors desfavorits, en risc d’exclusió social, promoure el canvi de mentalitat de l’entorn dels joves tutelats, tot oferint una visió normalitzada dels joves i dels centres on viuen.

Programa de l’hort pedagògic

Som el que mengem. Per aquest motiu des del CRAE la Serra donem molta importància a que els joves coneguin i puguin experimentar en primera persona el procés de producció dels diversos aliments que consumim diàriament. D’aquesta manera també podran aprendre a valorar la qualitat i la importància que aquests tenen en la nostra alimentació, així com la necessitat de tenir una alimentació variada i saludable.

És responsabilitat de tots/es les membres del grup vetllar pel correcte funcionament de l’hort i per això cal que joves i educadors ens responsabilitzem de les tasques assignades i de les assumides. L’activitat es realitza de forma voluntària i per aquest motiu hem de ser constants ja que l’hort necessita de diferents tasques i hi ha productes que es poden prolongar en el temps. Per tal de que no ens trobem que a l’hora de plantar i recollir hi ha moltes voluntàries i voluntaris els educadors portaran un control dels i les participants per tal de repartir els productes entre aquests i aquestes.

Objectius:
– Treballar la consciència de grup.
– Treballar la cooperació entre les persones i el treball en equip.
– Conèixer mètodes naturals i respectuosos a l’hort.
– Conèixer diferents propietats de les plantes i verdures.
– Conèixer el cicle natural de creixement de les plantes i verdures.
– Diferenciació de plantes i relació amb verdures
– Fomentar una alimentació saludable i la seva importància.

Programa de música

Aquest taller, lluny de voler esdevenir un curs de música ortodox, on el coneixement musical és l’element principal de l’activitat en sí, ha esdevingut un pretext per tal d’aproximar els joves residents al CRAE a la música i on aquests mateixos joves han pogut esdevenir subjectes actius, essent protagonistes i alhora havent d’interactuar entre ells per tal d’arribar a un resultat final. Aquest taller pretén aconseguir que el jove sigui el principal protagonista. Després d’un llarg treball, el taller ha tingut els seus fruits amb l’enregistrament d’un CD i la projecció de fer concerts en teatres i locals oberts al públic.

“La Serra Music Band” ens permet afirmar que el projecte es troba en una fase madura, consolidada i amb un bon futur. El projecte d’integració d’ensenyaments musicals al CRAE La Serra va iniciar-se el 2014. Veient a joves participants que han seguit les quatre temporades, s’ha vist clarament una progressió constant i important, on els alumnes han anat adquirint uns coneixements musicals de base ferms, que és gaudir de la música de forma autònoma, a partir de l’adquisició d’uns nivells musicals bons, i formar un grup de combo estable.

Programa PIPDIA

El projecte PIPDIA, aquest consisteix en un seguit de dinàmiques de caire educatiu adreçades a les i els nostres joves per tal de complementar els seus coneixements sobre sexualitat i drogodependències i d’aquesta manera, poder prevenir els riscos que aquestes pràctiques poden generar.

Sabem que treballar la prevenció és difícil, els fruits no els veiem a curt termini, però estem convençuts de l’eficàcia del treball preventiu, a mig i llarg termini. El programa està dirigit a tots els joves del Centre que necessitin aquest recurs. Es treballa tant de forma individual com grupal i amb la participació puntual d’experts professionals d’aquest àmbit.

Programa sexualitat

Considerem que la sexualitat és un aspecte que ens acompanyarà en el transcurs de la nostra vida, condicionant el desenvolupament del nostre caràcter i així, de la nostra autoestima. Durant l’adolescència els canvis hormonals generen canvis en el nostre cos, es desperta el desig cap a l’altre, dubtes sobre el nostre propi cos, etcètera. No sempre serà fàcil saber gestionar aquests aspectes i lidiar amb els dubtes propis d’aquesta etapa, a la que podem afegir que partint de la nostra realitat, ens trobem amb adolescents que tenen i han tingut carències emocionals i interrelacionals, coexistint amb la inexistència d’uns referents familiars de qualitat.
Des d’aquest projecte creiem en la importància d’un acompanyament crític i respectuós que visibilitzi i els ajudi a gestionar en un futur immediat una sexualitat saludable, conscient i basada en el respecte cap al jo i cap a l’altre.

Programa assambleari i participació activa

Fomentar la participació dels joves al CRAE és una part fonamental per tal que puguin sentir l’espai com a propi. D’aquesta manera, el projecte de les assemblees, neix amb la intenció de crear un espai de diàleg on els joves puguin parlar de igual a igual i directament amb l’equip educatiu del CRAE, ja sigui per realitzar propostes de funcionament, de millora, de convivència, portar a terme debats sobre temes del seu interès…

Entitats Impulsores