QUÈ FEM

UEC – Unitat d’Escolarització Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), és un programa de diversificació curricular específic per alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social, com a mesura d’atenció a la diversitat per a tots aquells alumnes que fan absentisme, mostren rebuig escolar, compten amb trets d’inadaptació escolar, risc de marginació i/o problemes de comportament.

La UEC gestionada per la Fundació Projecte i Vida, atén a un total de 29 alumnes.

Els nostres objectius

La participació en aquest programa UEC, és l’últim esglaó en atenció a la diversitat i pretén respondre a la necessitat d’una atenció especialitzada, difícilment realitzable dins les estructures escolars ordinàries, per a tot un grup de joves que, trobant-se majoritàriament en el segon cicle de la ESO, són incapaços de seguir el ritme marcat per la resta del grup, per tal d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i poder optar al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria amb aquells alumnes que ja han esgotat les mesures d’atenció a la diversitat del Centre Educatiu referent.

Per aquests alumnes es proposa una adaptació curricular a partir d’una metodologia pràctica, manipulativa i motivadora que es concreta en activitats pensades i organitzades en funció de les seves necessitats i característiques particulars, pensant en un desenvolupament integral i en la capacitació per a una inserció a l’entorn social normalitzat amb l’objectiu de potenciar la confiança, reforçar els aprenentatges i evitar l’abandonament escolar.

La UEC compta amb personal qualificat, que es coordina amb els recursos socioeducatius de la zona que atenen a alumnes de la comarca d’Osona que compleixen els criteris esmentats anteriorment com a part del procés d’atenció individualitzada. La figura de l’educador assoleix el rol de puntal, d’assessor, d’orientador i de suport.

Els destinataris

Tal com detalla el Departament d’Ensenyament, els alumnes han de tenir un mínim de 14 anys i un màxim de 16 per poder incorporar-se a la UEC. Aquesta franja d’edat comprèn directament l’etapa de l’adolescència, etapa de la vida, marcada per conflictes d’identitat personal i social, sumats als canvis maduratius, biològics i cognitius, que emmarca la situació de risc d’aquests joves.

Entitats Impulsores